header2

Info Stichting

Per 1-1-2014 zijn wij vanwege onze ANBI status verplicht de volgende gegevens over onze stichting te publiceren:

ANBI vaarwens

Gegevens Stichting Vaarwens

Postadres instelling:
Galgeriet 5A, 1141 GA Monnickendam
N.B. Dit is geen bezoekadres maar een postadres! Kijk op Meander Aktueel in de rechter kolom hiernaast voor het aktuele vaargebied van Stichting Vaarwens.
Telefoon: 020 2441092

Inschrijfnummers Bank, KVK en RSIN:

ING Bank: IBAN: NL17 INGB 0005 6591 79

Kamer van Koophander nr: 01128955

RSIN ANBI nummer: 819192387

ANBI doelstelling van Stichting Vaarwens:

De Stichting Vaarwens vaart gratis dagtochten met langdurig zieken en met mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een levensbedreigende ziekte.

Analyse:

Begonnen als levensinvulling voor de oprichters is Stichting Vaarwens binnen vier jaar uitgegroeid tot een volwaardige organisatie met alle bijkomstigheden van sponsoring, administratie en samenwerkingsverbanden met gevarieerde bedrijven, instellingen en andere betrokken partijen. Hierdoor is er minder tijd voor de vaardagen zelf. Uitbesteding van bepaalde werkzaamheden is kenbaar gemaakt voor het zich concentreren op de vaardagen zelf en niet op alle bijkomende administratieve en contactuele werkzaamheden. Met name het vinden en behouden van nieuwe sponsors is van levensbelang voor de Stichting.

Huisvesting:

Stichting Vaarwens heeft geen overhead en geen huisvestingskosten! De Meander V dient als varend kantoor, vergaderruimte, meeting point en bezoekadres. Er is permanent internet en er zijn twee bureau's ingericht om alle administratieve werkzaamheden voor de stichting te kunnen doen. Hierdoor spaart de stichting veel uit.
Met dank aan Evert en Inge, de bewoners van de Meander V die hun huis altijd volledig gratis beschikbaar stellen voor bovenstaande activiteiten.

Beleidsplan:

Het expanderen van de stichting middels een eigen Vaarwensschip om continuiteit te waarborgen en het uitbesteden van de communicatie en administratie om zo de oprichters zich volledig te kunnen laten concentreren op de vaardagen zelf. Belangrijk hierin is het behoud van de originele basis van Stichting Vaarwens waarin het doel van de vaardagen het belangrijkste aspect is.


Vrijwilligers:

Stichting vaarwens word volledig gedreven door vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen in diverse categorieën worden geplaatst. Zo staan er momenteel in ons bestand:

 • De oprichters en drijvende krachten Evert stel en Inge de graaf.  Aantal: 2 vrijwilligers.
 • Het bestuur. Aantal: 6 vrijwilligers
 • Vaar vrijwilligers (hulp tijdens de vaardagen) Aantal: ±50 vrijwilligers.
 • Vaarwens hulp (mensen die de stichting bij staan met advies, de organisatie, sponsorwerving en bij de evenementen) Aantal: ±40 vrijwilligers.

In totaal wordt de stichting gedreven door ± 90 vrijwilligers.

Stichting Vaar Wens vaart o.a. voor:

 • Ziekenhuizen
 • Hospices
 • Wensstichtingen
 • ALS stichtingen en organisaties
 • Mantelzorg instellingen
 • Palliatieve zorginstellingen
 • Huisartsen
 • En iedere particuliere aanmelder die aan de intakevoorwaarden voldoet.

Beloningsbeleid:

Er is wel een beloningsbeleid. Er kan namelijk wel een vrijwilligersvergoeding verstrekt worden, maar veelal zien de vrijwilligers er van af en schenken het als gift aan de stichting.

Actuele activiteiten:

Voor een beeld van de actuele activiteiten, verwijzen we naar de internetsite onder het item 'Verslagen Vaardagen' op de site.
Alle gemaakte gratis aangeboden vaardagen staan aldaar omschreven en verantwoord.


Vergoedingsstructuur voor het gebruik van de Meander V:236 Art 1

Het bestuur van de stichting heeft de volgende afspraak gemaakt met Meanderships c.q. Dhr. Stel, eigenaar van de Meander V:

Dhr. Stel stelt zijn schip tegen onkostenvergoeding beschikbaar aan de stichting. Dhr. Stel ontvangt geen honorering voor zijn arbeid en doet het op vrijwillige basis.
Zijn onderneming - genaamd Meanderships - geeft aan het begin van elk boekjaar een duidelijk beeld en een calculatie van de kostprijs voor de uitvoering van de vaardagen voor het komend jaar, zodat het bestuur dat kan beoordelen. De calculatie die Meanderships geeft, heeft uitsluitend betrekking op de directe kosten voor het schip per vaardag, vermeerderd met de indirecte kosten zoals catering e.d., dit alles op basis van nacalculatie. Deze constructie heeft het voordeel dat de vaardagen op deze wijze zo goedkoop mogelijk gehouden kunnen worden omdat Meanderships een z.g. "bunkerverklaring" bezit. Dit houdt in dat Meanderships de brandstof voor het schip belastingvrij kan inkopen (ongeveer de helft goedkoper). Ook de kosten voor onderhoud e.d. van het schip zijn hierdoor voordeliger, want middels het BTW nummer en de inkoopkortingen kan het schip voordelig in de vaart blijven.
De kostprijs van de Meander V voor een vaardag bedroeg sinds 2013 € 90,- per vaaruur en dat is voor 2018 voor het eerst met € 5,00 gestegen. Met gemiddeld 5 uren per vaardag kostte een gemiddelde vaardag € 475,- exclusief 6% omzetbelasting. Daarvoor stuurt Meanderships van elke vaardag een factuur naar de stichting met verantwoording van de vaardag, vermeerderd met de gemaakte indirecte kosten als catering e.d.
Voor 2018 en 2019 verwacht men deze calculatie dank zij hulp van velen en sponsoring te kunnen handhaven.

Het meest aktuele financiële jaarverslag en andere stichtingsinfo kunt u in PDF file downloaden op de volgende pagina.

Aldus...

Van-Dijk-logo

Stichting Vaarwens heeft geen overhead en geen huisvestingskosten! De Meander V dient als varend kantoor, vergaderruimte, meeting point en bezoekadres. Er is permanent internet en er zijn twee bureau's ingericht om bijna alle administratieve werkzaamheden voor de stichting te kunnen doen. Hierdoor spaart de stichting veel uit.

We vragen eenieder echter ook resepct te hebben voor de privacy van de bewoners. Aan boord wonen geeft veel vrijheid en dat is de reden waarom het echtpaar deze keuze heeft gemaakt. Tijdens de vaarwensdagen stellen ze al een aantal keren per week hun huis open voor gezelschappen, dus is het belangrijk dat ze de resterende tijd hun schip voor zichzelf kunnen hebben. Kom dus niet zomaar binnenvallen, maar maak eerst een afspraak via de Email of een telefoontje. Dank voor het begrip.

Met dank aan Evert en Inge, de bewoners van de Meander V die hun huis altijd volledig gratis beschikbaar stellen voor bovenstaande activiteiten.

Kantoor:

Ondertussen hebben we sinds medio 2019 een kleine ruimte mogen gebruiken op Jachthaven Waterland waar we ook kantoor en opslag hebben. Het is geen dagelijks bezoekadres, er kunnen afspraken gemaakt worden voor het halen en brengen van post, promotiemateriaal, collectebussen en andere zaken. Onze vaste medewerkster Marga Klaver is twee dagen per week op kantoor aanwezig. Bezoek kan dus voorlopig uitsluitend op afspraak.

Huisvesting 1Waterland

Huisvesting-21
Huisvesting-22
Huisvesting-23
Huisvesting-24
Huisvesting-25
Huisvesting-26
Huisvesting-27
Huisvesting-28
Huisvesting-29
Huisvesting-30
Huisvesting-32
Huisvesting-33
Waterland
Stichting Vaarwens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Vaarwens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Vaarwens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stichting Vaarwens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Vaarwens de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Vaarwens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Vaarwens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Vaarwens de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Vaarwens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde
Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Stichting Vaarwens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Facebook;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Vaarwens de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Vaarwens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Stichting Vaarwens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Vaarwens de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Vaarwens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Stichting Vaarwens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Stichting Vaarwens van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Stichting Vaarwens
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.